Contact

Benedenkerkstraat 57A

5165 CA  Waspik

Gemeente Waalwijk


Mobiel: +31 6 48 34 41 21


KvK: 20098552


Internet: www.stoutprojecten.nl

E-mail: info@stoutprojecten.nl

STOUTprojecten

  zicht op vastgoed

Onze opdrachtgevers

Gemeente Vijfheerenlanden - Dierenbescherming NL te Den Haag - Van der Looy Projectmanagement BV te Weert - Gemeente Heusden - Plan & Project BV te ‘s-Hertogenbosch - Antea Group BV te Oosterhout - VP&A Groep te Oosterhout - Bocon Bouwsupport BV te Tilburg - Woningbouwvereniging Vieya te Dongen - Seinpost Adviesbureau BV te Waalwijk

Onze partners

Instituut voor Vastgoedmanagement BV te Utrecht, Stout Architectuur en Bouwadvies te Alblasserdam

Stout Projecten heeft zich gespecialiseerd in het creëren van kansen met betrekking tot de gebouwde omgeving. Of het nu gaat om het maken van strategische keuzes, het implementeren van nieuwe verdienmodellen, het professionaliseren van vastgoedprocessen of het managen van een project, bij ons bent u aan het goede adres.

Stout Projecten streeft naar een duurzame samenwerking en heeft accurate kwalitatieve werkwijze hoog in het vaandel staan. Afhankelijk van de wens van de klant werken wij op project- of uurbasis. In uitzonderlijke gevallen zijn wij bereid om op eigen risico werkzaam-heden te verrichten.

Onderstaand een globale opgave van onze werkzaamheden:


Bel gerust voor andere mogelijkheden.

Wij zijn er op gericht om niet vanuit het individu te werken, maar door nauwe samenwerking. Met een goede samenwerking bereik je meer en het leidt tot een beter eindresultaat.

Tenzij anders wordt overeengekomen, zijn op alle werkzaamheden die door Stout Projecten worden uitgevoerd de DNR 2011 (herzien in juli 2013) van toepassing. Eventuele afwijkingen worden contractueel vastgelegd.

Traditioneel is bij het managen van projecten veel aandacht voor de projectaspecten tijd, geld en kwaliteit: Wat is de scope van het project, wanneer is het project afgerond en wat gaat het kosten?

De ervaring leert dat het sturen op deze project-aspecten alleen niet (altijd) volstaat.

Minstens zo belangrijk zijn procesmatige aspecten: de wijze waarop een vraagstuk wordt aangepakt.

Voor ons is het uitgangspunt, dat het geheel moet worden geoptimaliseerd in plaats van alle delen afzonderlijk.

Het doel van SCM is om gezamenlijk in de keten zo veel mogelijk waarde te creëren en zo weinig mogelijk te verspillen.

Bij waarde moet vooral worden gedacht aan customer-value voor de eindgebruiker.

Vastgoedmanagement richt zich op de exploitatie van afzonderlijke gebouwen, het beschikbaar stellen van services, met als doel de waarde van deze projecten te optimaliseren.

Helaas worden vastgoedportefeuilles nog altijd niet optimaal gemanaged.

Gebrekkig of ontbrekend vastgoedmanagement betekent vaak een gebrek aan strategie, achterstallig onderhoud, gebrekkige contracten, en niet kostendekkende of marktconforme huurprijzen.

Door het verbeteren van inzicht en management in deze vastgoedportefeuilles kunnen kostenbesparingen, verduurzaming en maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd worden.

Met name de geïntegreerde contracten krijgen steeds meer de aandacht van publieke én private opdrachtgevers.

Bij deze contracten maken opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken over het gewenste eindresultaat in plaats van over te leveren inspanningen.

Stout Projecten heeft kennis en ervaringen met geïntegreerde contracten en kan u helpen in het opstellen hiervan.

De maatschappelijke kosten-batenanalyse is een welvaartsanalyse die de gehele levensduur van het project omvat.

Aan de maatschappelijke kosten-batenanalyse ligt een bedrijfseconomische analyse ten grondslag waaruit blijkt of een project gedurende de beoogde levensduur voldoende financiële opbrengsten zal genereren om er aan te beginnen.

Innoveren is spoorzoeken. Zoeken naar verbindingen, versnellingen en slimme oplossingen. Met een grote dosis aan creativiteit zoeken wij naar passende haalbare oplossingen.

Een open ontwikkelingsproces schept draagvlak in de buurt, zorgt ervoor dat procedures vlot doorlopen worden en leidt uiteindelijk tot een beter plan.

Nog steeds staat de klant / gebruiker niet centraal bij alles wat we doen. Zo is staat bij vastgoedmanagement nog steeds het proces en de kosten centraal. Maar is dit ook de beste oplossing voor de klant / gebruiker? Wij zijn van mening dat de klant / gebruiker juist centraal dient te staan.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en ontdek onze
meerwaarde bij het tot stand komen van uw projecten


Graag helpen wij u om uw doelstellingen te bereiken

© Stout Projecten / 2021